Privacy verklaring

Atlas Bewindvoering B.V. verwerkt persoonsgegevens. Met deze gegevens gaan we zorgvuldig om. In deze privacy verklaring vindt u informatie over hoe we omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Atlas Bewindvoering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Gedragscode voor (beschermings)bewindvoering

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat wij persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u als persoon herleidbaar zijn. De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam, voornaam, titulatuur, geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Emailadres en telefoonnummer
 • Geboortedata van cliënt en diens gezin
 • BSN-nummer
 • Inkomensgegevens
 • Bankrekening
 • Overige gegevens m.b.t. de financiële of economische situatie van een cliënt

Deze gegevens worden vastgelegd in het kader van de uitvoering van bewindvoering, mentorschap, curatele en afwikkeling nalatenschappen. wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met deze gegevens om.

Verkrijging persoonsgegevens
Wij ontvangen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. U deelt deze gegevens bijvoorbeeld wanneer het bewind wordt aangevraagd of wanneer het bewind is ingegaan, vanaf de datum beschikking rechtbank.
We ontvangen deze persoonsgegevens per post of per mail. Verder ontvangen we persoonsgegevens van iedereen die wij hebben aangeschreven per post of per mail. Deze aanschrijving naar derden bevat als bijlage de beschikking van de rechtbank met het verzoek om vanaf dat moment alle post en mailverkeer (wat betrekking heeft op uw financiële dossier) naar ons kantoor te sturen.

Het delen van persoonsgegevens met anderen
Atlas Bewindvoering B.V. verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van bewindvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden kunnen bijvoorbeeld zijn; gemeenten, ketenpartners, kantonrechter, schuldeiser of het Bureau Krediet Registratie (BKR).
Verstrekkingen van uw persoonsgegevens anders dan nodig voor onze dienstverlening zal alleen plaatsvinden indien een verzoek om informatie gebaseerd is op een wettelijk voorschrift.
Indien u wenst dat andere personen, bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners, moeten kunnen beschikken over uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per email toestemming om die gegevens te delen. U kunt deze toestemming te allen tijde schriftelijk of per email weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Atlas Bewindvoering B.V. neemt de bescherming van de persoonsgegevens uiterst serieus. Hiervoor hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen om de privacy van u te kunnen garanderen.
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Wij bewaren de gegevens elektronisch in een beveiligde omgeving, op papier in een dossiermap en daarnaast worden gegevens vastgelegd in diverse applicaties.
Als de cliënt de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, dan kan hiertoe een verzoek gedaan worden. Wij zullen hierover samen met de cliënt een afspraak maken. De kosten van een inspectie c.q. audit zijn voor rekening van cliënt. De cliënt stelt aan ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Daarnaast zijn wij gebonden aan de wettelijk bewaartermijn van 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Adviesbureau Karel Erkens.
Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of wij niet door de kantonrechter tot bewindvoerder benoemd worden, worden uw gegevens na 2 maanden vernietigd.

Welke rechten heeft u bij ons?

 • Recht op informatie:
  Met deze privacy verklaring informeren wij u over wat we doen met uw gegevens
 • Recht op inzage en rectificatie:
  U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Verwerken wij gegevens van u, dan kunnen we u inzage geven in deze gegevens. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).
 • Recht op wissen van gegevens
  U kunt ons vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang boven het belang van Atlas Bewindvoering B.V. gaan bij het verwerken van gegevens.
 • Verwijdering van gegevens kan gevolgen hebben voor de dienstverlening.
 • Recht op beperking
  U kunst ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we ons werk niet naar behoren kunnen verrichten.
 • Recht op inzage bankverkeer
  Recht op inzage in uw bankgegevens, via Onview kunt u meekijken op uw bankrekening en uw bankverkeer volgen.

Datalek
Atlas Bewindvoering B.V. beschikt over een e-mailadres waarop cliënten, medewerkers (voor zover van toepassing), sub-verwerkers en derden incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek zijn. Deze meldingen worden zo spoedig mogelijk opgepakt door Atlas Bewindvoering B.V. voor nader onderzoek. Daarna worden maatregelen getroffen om verdere schade aan betrokkenen te voorkomen.
Zoals de nieuwe verordening vereist dienen datalekken gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de personen wiens persoonsgegevens in het datalek betrokken zijn.

Voornoemd e-mailadres is : info@atlas-bewindvoering.nl

Wijziging Privacy Verklaring
Deze privacy verklaring kan tussentijds wijzigen. Dit kan voorkomen indien er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerking voor u van belang zijn. De meest actuele versie van onze privacy verklaring is terug te vinden op onze website.

Klachtenafhandeling
U kunt verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Atlas Bewindvoering B.V. (Postbus 442, 6130 AK Sittard) onder vermelding van ‘Verzoek tot Inzage/Correctie/Verzet/Verwijdering’. U ontvangt binnen 8 weken een reactie.

Contact
Voor vragen over rechten en de manier waarop Atlas Bewindvoering B.V. met persoonsgegevens omgaat, kan per e-mail via info@atlas-bewindvoering.nl een informatieverzoek orden ingediend.

Atlas Bewindvoering B.V. zal zo snel mogelijk reageren op vragen, maar tenminste binnen vier weken.